Algemene voorwaarden

 

Van de eenmanszaak Viring Media, gevestigd aan Boy Edgarstraat, 3813 ZA, te Amersfoort, Nederland.

 

Artikel 1 Definities

1. Opdrachtnemer: Viring Media, de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever: de Opdrachtgever is degene die een dienst of product afneemt bij Opdrachtnemer. Onder Opdrachtgever wordt ook wederpartij verstaan.

3. Overeenkomst: elke overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

4. Producten: onder producten wordt verstaan onder andere website bouwen en foto’s.

5. Diensten: onder diensten wordt verstaan het uitvoeren van social media advies.

6. Fotografie: alles onder het kopje “Fotografie” is expliciet van toepassing op overeenkomsten voor fotografie. De artikelen 1 tot en met 9 en 13 tot en met 15 zijn tevens van toepassing.

7. Websites bouwen: alles onder het kopje “Websites bouwen” is expliciet van toepassing op overeenkomsten voor websites bouwen. De artikelen 1 tot en met 9 en 13 tot en met 15 zijn tevens van toepassing.

8. Social Media Advies: alles onder het kopje “social media advies” is expliciet van toepassing op overeenkomsten voor social media advies. De artikelen 1 tot en met 9 en 13 tot en met 15 zijn tevens van toepassing.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

4. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, ofwel heeft bevestigd, en de aanbetaling door Opdrachtgever is voldaan indien dit wordt gevraagd door Opdrachtnemer. Bevestiging kan schriftelijk of digitaal.

2. De door Opdrachtnemer opgestelde offerte of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Opdrachtnemer alleen, wanneer deze door Opdrachtnemer schriftelijk binnen dertig (30) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd na het aangaan van de overeenkomst van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

5. Op het moment van totstandkoming wordt met Opdrachtgever een datum en tijd afgesproken wanneer de gevraagde dienst of product moet worden opgeleverd.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

1. De Opdrachtgever stemt ermee in, dat Opdrachtnemer de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Opdrachtnemer of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Opdrachtnemer vrij te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert. Wanneer en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 6 Facturatie en betaling

1. Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is de Opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende pakkettarief van Opdrachtnemer, of een ander, door Opdrachtnemer schriftelijk bevestigd uurtarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de Opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het basisuurtarief.

3. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

4. De Opdrachtgever is verplicht de door Opdrachtnemer verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, doch zo spoedig mogelijk. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat.

5. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling van de factuur is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Wanneer de overeenkomst na het bevestigen door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1, 2 en 3, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van de Opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.

 3. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties heeft of andere gevolgen heeft op de overeenkomst, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

5. Indien een vast honorarium is afgesproken ofwel is overeengekomen zal Opdrachtnemer aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

 

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien (doch niet limitatief en/of uitsluitend): de Opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of de Opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of de Opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of de Opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat Opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/ of de Opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.

 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is de Opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Voornoemde is onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer reeds verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de gehele schade in rechte te vorderen.

3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dezen bepaling is geregeld.

2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee keer het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor lichamelijk of materiële schade ontstaan voor, tijdens of na de opdracht.

4. In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 10 Websites bouwen

1. Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website.

2. Viring Media heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart Viring Media voor aanspraken van derden ter zake.

3. Viring Media zal gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van een website.

4. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de opdrachtgever. Zin In Webdesign zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

5. Viring Media zal de website opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties en geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten partijen daarover een aparte overeenkomst.​6. Opdrachtgever kan een domeinnaam laten registreren door Viring Media. Opdrachtgever is in beginsel na de registratie zelf de domeinnaamhouder.

7. Opdrachtgever dient de jaarlijkse vergoeding voor de domeinnaam te voldoen. Indien deze niet tijdig wordt voldaan, komt de domeinnaam te vervallen.

8. Opdrachtgever vrijwaart Viring Media voor enige aansprakelijkheid omtrent de geregistreerde domeinnaam en hetgeen op de website met deze domeinnaam wordt geplaatst.

9. Viring Media kan geen garanties geven met betrekking tot uptime en de maximale hersteltermijn voor de hosting in het geval van een storing of noodzakelijk onderhoud. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een back-up van zijn gegevens.

10. Indien er door een derde partij, in opdracht van de Opdrachtgever, wezenlijke veranderingen aan de website worden gemaakt, is Viring Media niet verantwoordelijk voor het herstellen van de website in originele staat. Indien de Opdrachtgever toch de website wilt laten herstellen, wordt dit als een nieuwe overeenkomst gezien, zoals beschreven in artikel 4.

11. Elke website, gebouwd door Viring Media, zal in de voettekst een verwijzing bevatten naar de website van Viring Media. 

Artikel 11 Fotografie

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Viring Media is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Viring Media zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Viring Media deze selectie heeft gemaakt. Viring Media is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Viring Media niet geschikt zijn om te tonen.

3. Viring Media behoudt het recht om, in overleg, bepaalde foto's te gebruiken voor publicatie op haar eigen website en social media kanalen.
 

Artikel 12 Social Media advies

1. Het Social Media Plan stelt Viring Media in samenwerking met de Opdrachtgever op.

2. Viring Media zal, voordat zij start aan het social media plan, een intakegesprek voeren met de Opdrachtgever.

3. Viring Media zal vervolgens de huidige situatie van de Opdrachtgever op gebied van social media analyseren. Het strategieplan en haar bevindingen zal zij aan de Opdrachtgever leveren middels een e-mail. Opdrachtgever kan en mag vervolgens zelf met het social media plan aan de slag.

4. Indien overeengekomen, kan het het strategieplan dienstdoen als basis voor het verdere social mediabeheer door Viring Media.

5. Bij contentstrategie zal Viring Media geen daadwerkelijke content voor gebruik door de Opdrachtgever meeleveren, tenzij anders overeengekomen.

6. Strategieën opgesteld door Viring Media, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die de Opdrachtgever voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt. Dit geldt ook indien Viring Media dergelijke strategieën voor de Opdrachtgever gaat uitvoeren.

Artikel 13 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Opdrachtnemer haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van Opdrachtnemer (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, in- en uitvoerbeperkingen of - verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.

3. Als Opdrachtnemer, door overmacht zijn verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de Opdrachtgever Opdrachtnemer niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 14 Persoonsgegevens

1. Opdrachtnemer behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

2. Van opdrachtgever wordt verwacht dat hij of zij zelf zorg draagt voor het handhaven van de geldende privacy wet- en regelgeving.

Artikel 15 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen een (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Opdrachtnemer. Artikel 13 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.

3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.